รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ การศึกษาด้านเทคโนโลยี การจัดการระบบสารสนเทศ หรือเคยมีประสบการณ์ด้านสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยในสาขาข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือมีประวัติการศึกษาที่มีพื้นฐานด้านเวชระเบียน หรือเคยปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนมาก่อน

  2.มีงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในการวิจัย หากเป็นงานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทางสาธารณสุขหรือสหวิทยาการที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับข้อมูลทางสาธารณสุข หรือเวชระเบียน ตลอดจนนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมหรือหน่วยงาน หรือมีความรู้พื้นฐานด้าน Health Informatics จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณ๊พิเศษ

  3.ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

  - IELTS (Academic Module)6

  - TOEFL IBT Internet Based) 79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   31,500.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ