รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การบริหารบุคลากร หรือ การบริหารงานการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ด้านบริหารจัดการ หรือ บริหารการศึกษา
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3.มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  5.ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านบริหาร : ควบคุม กำกับดูแลงาน ปฏิบัติงานของการบริหารการศึกษา
  2. งานด้านหลักสูตร : การจัดกิจกรรมของแพทย์ต่างภาควิชาฯ แพทย์ที่มา elective ทั้งในและต่างประเทศ เตรียมใบประเมินผลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จัด Counseling practic ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
  3. งานด้านการต่างประเทศ : ติดต่อ ประสานงาน การฝึกอบรม ดูแลงาน และ Visting Scholor
  4. งานด้านสนับสนุนการศึกษา : ติดต่อประสานงานเรื่องทุนการศึกษาและเรื่องอื่นๆกับการศึกษาของคณะฯ
  5. งานด้านพัฒนาคุณภาพ : ร่วมพัฒนากระบวนการภายในของการศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญา
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 22,750 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198741 024198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ