รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ความรู้คว­ามสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ (ในระดับดี)

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี

  3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้

  4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการมีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น

  5. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                1. จัดระบบดูแลนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (งานพี่เลี้ยง)

                2. ดูแลระบบลงทะเบียน ให้นักศึกษาลงทะเบียนครบถ้วนตามหลักสูตร 

                3. วางแผน ประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                4. รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงาน การเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษานักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                5. ให้คำปรึกษา แนะแนว เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการเรียนของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                6. ดูแลการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมความรู้/ทักษะ/ดูแลติดตามสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                7. การประสานงาน และบริการอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                8. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถึงอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท และสวัสดิการอื่นๆ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ