รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านซ่อมบำรุง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤษภาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • วันที่นัดหมาย :
  17 มิถุนายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  14 มิถุนายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเลคทรอนิคส์

  2. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้และสามารถดูแลบำรุงรักษาควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษายูนิตทันตกรรม เครื่องมือแพทย์/ทันตแพทย์ เครื่องมือวิจัย/วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือห้องปฏิบัติการทันตกรรม  รวมถึงระบบสูญญากาศแบบรวมศูนย์ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะฯ

  2. ตรวจสภาพ และบำรุงรักษายูนิตทันตกรรมประจำปี

  3. ปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                            11,500 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

                                                     - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                                                       - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน           มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน
                                                     มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ