รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน :
  ๓ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

  ๒. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรนอกเวลาราชการ ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

  ๓. สามารถศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในงานบริการทางรังสีเบื้องต้นได้

  ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้

  ๕. สามารถประสานงานกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้

  ๖. มีความสามารถในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

  ๘. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้งานได้เร็ว มีทักษะในการสื่อสารดี มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง

  ๙. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ HA, ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ด้านการให้บริการทางรังสีวิทยา

  ๑.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจทางรังสีวิทยา ขั้นตอนการตรวจ และการปฏิบัติตัวหลังจากรับการตรวจแล้ว

  ๑.๒ ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ General X-rays, Bone Mineral Density, Computed Tomography, Ultrasound และ Mammogram โดยปฏิบัติงานตามตารางการมอบหมายงานในแต่ละวัน

  ๑.๓ ปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี อันสมควรตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

        ๒. ด้านการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสี

              ๒.๑ ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีตามที่ได้รับมอบหมาย

              ๒.๒ บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งานตามมาตรฐานสากล

        ๓. ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านรังสี

               ๓.๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา

               ๓.๒ ควบคุมการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานได้

               ๓.๓ ควบคุมและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางรังสี แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไปที่เข้ามารับบริการทางรังสีในโรงพยาบาล

               ๓.๔ เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทางรังสีวิทยา และถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อหัวหน้างานรังสีเทคนิค

        ๔. ด้านการวิจัย

              ๔.๑ ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการให้บริการ

              ๔.๒ เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมวิจัย

        ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

           ๕.๑ กิจกรรม ๕ ส.

           ๕.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :