รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (เเละทันตเเพทย์ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2))
 • จำนวน :
  11 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  3 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
   ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่าง
   หนึ่ง ทั้งนี้  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

  • หากยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษภายหลังได้ภายใน เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  • ให้ผู้สมัคร กรอกชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ที่ตนเองต้องการสมัคร ทั้ง ๒ ช่องทาง ดังนี้
  1. กรอกชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ลงใน ใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
  2. กรอกชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ที่ประสงค์จะสมัครลงในระบบรับสัมครงานออนไลน์ E-Recruitment ลงในช่อง “ความสามารถพิเศษอื่นๆ”
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                                        

  ผู้ช่วยอาจารย์      : 27,030 บาท

  ทันตแพทย์         : 23,430  บาท

   

  **วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์        

  วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

  เวลา 08.00-12.00  น.

  ณ ห้อง B10 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ