รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่ (พนักงานห้องผ่าตัด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2.   ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด.ชั้นปี

         ที่ 3 (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ขอรับเอกสารการเก็บ จองเลือด และขอรับเลือดจากคลังเลือด โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. รับผลตรวจการเข้ากันของเลือดที่จองกับเลือดผู้ป่วย (Group Matching) และถุงเลือดที่ส่งไปตรวจจากห้อง LAB กลับเพื่อเตรียมให้ผู้ป่วย
  3. ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  4. ยืมและคืนแฟ้มเวชระเบียน ฟิลม์เอกซเรย์ ของคณะทันตแพทย์ และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  5. ส่งใบของรถ Ambulance เพื่อรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวกลับห้องพัก หลังผ่าตัด
  6. จัดเก็บผ้าเปื้อนที่ใช้ในงานผ่าตัดไปยังห้องซักฟอกและรับผ้าสะอาดกลับ
  7. จัดเก็บผ้าเปื้อนที่ใช้ในงานผ่าตัดไปยังห้องซักฟอกและรับผ้าสะอาดกลับ
  8. จัดเก็บ คัดแยกซาก Package วัสดุที่ใช้ประจำวัน และส่งคืนพัสดุ
  9. รับ ส่ง งานเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีวิทยา
  10. ซื้ออาหารสำหรับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีวิทยา
  11. ช่วยขัดล้างรองเท้าสำหรับเปลี่ยนใส่เข้าห้องผ่าตัดและจัดใส่ถุงสะอาด
  12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                  

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ฯลฯ           

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :