รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  26 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านการศึกษาหลังปริญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้านการการประชาสัมพันธ์ หรือด้านการศึกษาหลังปริญญา หรือประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ หรือประสบการณ์ด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงานที่รับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel / MS Word
  ๕. มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
  ๖. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันหรือมีปริมาณงานมากได้
  ๗. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๘. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานต่างๆของภาควิชา เช่น งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน เป็นต้น
  ๒. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ
  ๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมาย และประสานงานต่างๆ
  ๔. ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาต่างๆ
  ๕. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับ
       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
       - ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ข่าวสารปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
         การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
       - สอบปฏิบัติการแปลบทความภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมในการทำงานเอกสาร (Word,
          Excel)
       - การร่างหนังสือราชการโต้ตอบ การเขียนโครงการ
   ๒. สอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท บวกประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ