รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ล่ามภาษามือ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ปฏิบัติงานหน่วยล่ามภาษามือ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  12 เมษายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  10 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  20 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษามือหรือทำหน้าที่ล่ามภาษามือมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
  3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษามือหรือทำหน้าที่ล่ามภาษามือมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ด้านล่ามภาษามือในสถานศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี                                                                                                               -IELTS (Academic Module)              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    3 

            -TOFEL IBT (Internet Based)           คะแนนไม่ต่ำกว่า         29   

            -TOFEL-ITP                                   คะแนน ไม่ต่ำกว่า         390 

            -TOEFL-CBT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า         90

            -TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า          400

            - MU GRAD Test                           คะแนน ไม่ต่ำกว่า         36

            - MU-ELT                                     คะแนน ไม่ต่ำกว่า         56

  หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานล่ามภาษามือหรือแปลข้อมูลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นปฏิบัติงานล่ามภาษามือในการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแปลข้อมูลในการอภิปรายเนื้อหาในการสนทนาหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์นั้นๆ โดยใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรมของคนหูหนวกหรือหูตึง แปลภาษามือของคนหูหนวก หรือหูตึงเป็นภาษาพูดที่ถูกต้องและแปลภาษาพูดของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาเป็นภาษามืออย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานร่วมกับครู อาจารย์บุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานพร้อมกับทำงานร่วมทีมกับล่ามภาษามืออื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                 - คัดเลือกจากใบสมัคร

                 - สอบปฏิบัติด้านการแปลภาษาพูดเป็นภาษามือ,สอบปฏิบัติภาษามือเป็นภาษาพูด

                 -  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท  

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2889 5315-9 ต่อ1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ