รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  14 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  25 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหาร/เศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์และสถิติ/วิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
   ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
   ๕.๓ TOEFL-CBT ไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
   ๕.๔MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
   ๕.๕TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือ

  ๕.๖ MU ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (๔ ปี)
  2. ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุข ๑ ปี
  3. ประสานงานและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (Performance Agreement) ประจำปี
  4. จัดทำรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับภาควิชา รายไตรมาส   ปีละ ๔ ครั้ง
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
  6. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ รวมทั้งผลสำเร็จของการดำเนินงานของคณะฯ
  7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
  8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจ/แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับงานแผนพัฒนา และระบบคุณภาพ
  9. จัดทำระบบและกลไกแผนยุทธศาสตร์
  10. จัดทำระบบและกลไกการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน
  11. งานสื่อสารแผนฯ และผลการปฏิบัติงานให้ประชาคมและคู่ความร่วมมือได้รับทราบ
  12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประสานงานและบันทึกข้อมูลระบบ Social Engagement และงานประสานงานและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีละ ๒ ครั้ง เป็นต้น
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

     ปริญญาโท เดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท

   

      การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ