รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

               1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หากจบสาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

               2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

               3. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี

               4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

               5. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

               6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

  คุณสมบัติอื่นๆ

               1. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

               2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

               3. หากมีประสบการณ์การทำงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

               1. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการของศูนย์ฯ

               2. ติดต่อประสานงานกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยสังกัดของนักวิจัย ในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

               3. ดำเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการวิจัย

               4. จัดเตรียมเอกสารการประชุมในส่วนงานด้านวิชาการ

               5. ออกบูธแสดงผลงานศูนย์ฯ ในงานต่างๆ

               6. ให้ข้อมูลจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ

               7. ประสานงานกับเอกชนสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการ

               8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ