รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (รังสีวิทยา)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาของแพทยสภาและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   ๑. ให้การแปลผลและวินิจฉัยภาพถ่ายทางรังสีวิทยาทั่วไป

   ๒. ให้การตรวจ, แปลผล และวินิจฉัย การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา รวมถึงการตรวจและแปลผลโดยเครื่องอัลตราซาวน์

  ๓. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจและการปฏิบัติงานแก่นักรังสีเทคนิค, เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

   ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์สาขาอื่นๆ ในการส่งตรวจ, แปลผล และวินิจฉัย ทางรังสีวิทยา ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

   ๕. ปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพของหน่วยงานรังสีวินิจฉัย โดยร่วมกับนักรังสีเทคนิค และเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

   ๖. ทำงานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ

  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๗,๓๐๐ บาท ไม่รวมค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :