รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ ด้าน molecular cloning, flow cytometry และ cell culture
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อณูชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ชีววิทยาทางการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
  2. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน molecular cloning, flow cytometry และ cell culture
  3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่
  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
  5. มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
  6. มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
  7. มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
  8. มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
  10. สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี
  11. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานวิจัยด้าน molecular cloning และ cell culture
  2. นำเสนอโครงร่างงานวิจัย  ริเริ่มและและดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง  บริหารจัดการโครงการวิจัย  รวบรวมผลงานวิจัย เขียนรายงานความก้าวหน้า และเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก, ผู้ช่วยวิจัย, และนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจ
  4. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย 
  5. จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ผู้สมัครที่สนใจสามารถ download ใบสมัครงาน ได้ทาง url        http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
  2. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครงานของตนเอง พร้อมเอกสารแนบต่างๆ (ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) มาที่ email recruitmmbu@gmail.com 
  3. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

  หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
  - คุณทวีชัย ภัทรธรรมวง์ โทรศัพท์ 02-4192781
  - คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192756 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 31,500 - 40,000 บาท
  (พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณทวีชัย ภัทรธรรมวง์ โทรศัพท์ 02-4192781 หรือ คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192756
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :