รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศชาย/หญิง(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.คุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา

  3.อายุไม่เกิน 35 ปี

  4.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานนอกเวลาได้

  5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

  6.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  7.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ/หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฎอย่างชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

  8.ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานภาคสนามสำหรับงานวิจัย บริการวิชาการ และการศึกษาด้านอายุรศาสตร์และระบาดวิทยาในสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และสัตว์ชนิดอื่น

  2.งานเอกสารและการจัดการข้อมูลของหน่วยงาน

  3.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดประชุมหรือสัมมนา เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,430.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ