รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยเภสัชกร
 • จำนวน :
  ๓ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. บันทึกข้อมูลใบสั่งยาลงคอมพิวเตอร์ เพื่อคิดราคายา และออกฉลากยา

  ๒. จัดเตรียมใบสั่งยาของแพทย์ นำยาใส่ซอง ติดฉลากยา ส่งเภสัชกรตรวจสอบ

  ๓. จัดเตรียมใบเบิกจากหน่วยต่าง ๆ

  ๔. จัดคืนยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

  ๕. จัดเรียงใบสั่งยา และรวบรวมเก็ยสถิติใบสั่งยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

  ๖. ตรวจสอบวันหมอายุของยาในคลังยา ห้องจ่ายยา ทุกเดือน

  ๗. ตรวจสอบจำนวน รายการยาที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการเบิกให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย

  ๘. เบิกยาเสพติดจากคลังยามาห้องจ่ายยา

   ๙. แบ่งบรรจุยาที่ใช้บ่อย ๆ โดยติดฉลากชื่อยา จำนวนแบ่งบรรจุ วันหมดอายุยา

   ๑๐. จัดเตรียมยาขึ้นชั้นวางยาสำหรับพร้อมจ่ายทุกวัน

  ๑๑. บันทึกข้อมูลการขอโอนยาจากคลังยา เพ่ื่อโอนย้ายให้เพียงพอสำหรับจ่ายผู้ป่วย

   ๑๒. บันทึกอุณหภูมิตู้แช่ยา

  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งด้านเภสัชกรรม

  ๒. สอบสัมภาษณ์

  ๓. สอบปฏิบัติด้านเภสัชกรรม ๑ วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :