รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    
  ๑.    อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  ๒.    เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๓.    คุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยการศึกษา, สาขาการบริหารการศึกษา, สาขาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิจัยและสถิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๔.    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  ๕.    มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  ๖.    หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

  สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑.    มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  ๒.    มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๓.    มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
  ๔.    มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  ๕.    มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  ๖.    มีความารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.    มีทักษะทางปัญญา เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุมมองเชิงระบบ การแก้ปัญหา

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ๑.    ปฏิบัติงานด้านการรับนักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์รับสมัคร การจัดสอบ การลงทะเบียนเรียน การรายงานผลการศึกษา การเสนอขออนุมัติปริญญา สถิตินักศึกษาและสารสนเทศทางการศึกษา ฯลฯ
  ๒.    ประสานงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจการนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการวิจัยทางการศึกษา
  ๓.    จัดประชุมอบรม สัมมนาทางการศึกษาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ๔.    งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ