รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  27 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความรู้ในการพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยโปรแกรม Wordpress และภาษา

      ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, Bootstrap, Javascript, HTML พร้อมฐานข้อมูล MySQL ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้

      ในการพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล

  ๔. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ และ

      การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เช่น Adobe Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่

      เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้อง

      มีอายุไม่เกิน ๒ ปี

  ๖. หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ออกแบบ พัฒนา และปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามความต้องการของหอสมุดและ

                              คลังความรู้ฯ

                     ๒. ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนงาน และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่

                            เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

                     ๓. ออกแบบ และจัดทำสื่อ Infographic, Art work และสื่อดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์และ

                            สื่อสารองค์กร ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

                     ๔. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

                     ๕. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

                     ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   - คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

  - คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ