รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  20 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านบัญชีหรืออื่นๆ ที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหาร)
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

              IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

              TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

              TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

              TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

              TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

              MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  1. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทัศนตคิที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร
  2. ควบคุมดูแลเงินทดรองจ่ายพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินยืม เพื่อใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบำรุง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยประชุมต่างๆ
  3. ดำเนินการด้านเอกสาร และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ตั้งแต่เริ่มต้นขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่าย จนถึงขั้นวางฎีกาเบิกจ่าย เช่น การขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่าย การยืมเงิน การจ่ายเงินทดรองจ่าย การตรวจสอบเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย วางฎีกาเงินทดรองจ่ายโครงการ / กิจกรรมต่างๆ  ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเลี้ยงรับรอง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเสนออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานต่างๆ ภายใต้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้า ภายใต้การกำกับของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  6. ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน พร้อมทั้งรับเงินรายวัน เพื่อนำส่งกองคลังรวมถึง การออกใบเสร็จรับเงินภายใต้การดูแลของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียน

    ๓. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้น)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท / ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ