รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2. เพศหญิง

  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและการสืบค้นข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานมีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

  6. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. งานด้านเอกสารต่างๆ อาทิ ลงนามรับเอกสารจากหน่วยต่างๆและ ลงทะเบียนส่งเอกสารผ่านระบบ MU-SIS แยกประเภท จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลหรือเอกสารตามแหล่งข้อมูลต่างๆ

  2. งานด้านการจัดประชุมของผู้บริหาร อาทิ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม จัดเตรียมงานประชุม จดบันทึกการประชุม เป็นต้น

  3. งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  4. ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       คุณวุฒิปริญญาตรี : 15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)                           

  - ตรวจสุขภาพประจำปี   

  - ฯลฯ  

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :