รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  15 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี 
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) และโปรแกรมทางด้านสถิติ เช่น SPSS, MiniTab หรือ excel เป็นต้น
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  6. มีใจรักในงานบริการ ชอบติดต่อลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจในการทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง เช่น การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด การทดสอบความชุ่มชื้น เป็นต้น
  2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เช่น คู่มือการทดสอบ ระเบียบวิธีการทดสอบ และผลการทดสอบ
  3. ติดต่อ และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาขอรับบริการ
  4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ