รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  29 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

    1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

      ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2. สามารถออกแบบสร้างและใช้งานฐานข้อมูล ระบบ MySQL หรือ MS-SQL และวิเคราะห์การทำงานของ

      ระบบได้เป็นอย่างดี

  3. สามารถพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ PYTHON ที่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล SQL ได้

  4. มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์

  5. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีความคิด

      สร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี  6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า           3

  TOEFL IBT                              คะแนนไม่ต่ำกว่า           29

  TOEFL ITP                              คะแนนไม่ต่ำกว่า           390

  TOEFL CBT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า           90

  TOEIC                                     คะแนนไม่ต่ำกว่า           400

  MU GRAD Test                       คะแนนไม่ต่ำกว่า           36

  MU ELT                                   คะแนนไม่ต่ำกว่า           56

  คุณสมบัติทั่วไป

          1. ชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

          2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย

  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

          1.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    

           2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค. กำหนด

           3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

           4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

           5.  เป็นบุคคลล้มละลาย

           6.   เคยถูกจำคุกโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

           7.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ  

                องค์การระหว่างประเทศ

           8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

          9. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. พัฒนาฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. บริหารจัดการเว็บไซต์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงระบบอินทราเน็ต

  3. ดูแล และบริหารจัดการด้านระบบเครือข่าย ของคณะศิลปะศาสตร์

  4. ดูแล และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  5. บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพปกติสามารถใช้งานได้ และติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้

  6. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมทั้งร่วมจัดกิจกรรม

      วิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

     1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงดูแลความ

         ปลอดภัยของระบบ

     2. จัดทำและพัฒนาระบบงานออนไลน์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ Web Applications

     3. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

     4. ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาด้านการจัดหาและใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

     5. ดูแลบำรุงรักษาและจัดทำข้อมูลรวมทั้งสถิติของงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์อายุการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

         และทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้

     6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน            คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  19,500บาท คุณวุฒิระดับปริญญาโท 22,750 บาท

  สวัสดิการ                   ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ