รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดกลุ่มงานอาคารอทิตยาทร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  10 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  30 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (ด้านการบริหารจัดการ/ ด้านรักษาความปลอดภัย)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  2.มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ

  3.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีจิตบริการ มีความกระตือรือร้น อดทนเสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและมีทักษะในการติดต่อประสานงานเพื่อการทำงานเป็นทีม

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office, Power point และ Internet ได้

  2. หากมีความสามารถการใช้งานโปรแกรมควบคุมกล้องวงจรปิดและระบบ Access

  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  3.หากมีประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่หรืออาคารขนาดใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4.หากมีประสบการณ์การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความปลอดภัยโดยภาพรวม ทั้งระเบียบวินัย การปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ การกำหนดจุดเฝ้าระวังให้เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบงานเอกสาร สถิติการปฏิบัติงาน การขาด การสาย จำนวนอุปกรณ์ เพื่อสรุปส่งกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสิ้นเดือน
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวิทยาลัยฯและบริษัทรับจ้างรักษาความปลอดภัย
  3. จัดตารางการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวิทยาลัย
  4. จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ และวันหยุดยาว พร้อมกับประสานงานกับทีมงานรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารและบริเวณใกล้เคียง
  5. ดูแล จัดการ พื้นที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ทั้งรอบอาคารและชั้นใต้ดิน จัดทำระบบจอดรถ การรับสมัคร การลงทะเบียน ทุกๆ ภาคเรียน รวมถึงการทำบัตรจอดรถให้นักศึกษา เปลี่ยนทะเบียนชั่วคราวให้นักศึกษา จัดทำสถิติพื้นที่จอดรถในแต่ละเดือน
  6. รับเรื่องและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในอาคารและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สำรองที่จอดรถ งานกิจกรรมหรืองานประชุมต่างๆ
  7. ตรวจเช็คการทำงานของกล้องวงจรปิดและระบบ Access ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลเป็นประจำทุกเดือน พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าออกของบุคลากรในอาคาร
  8. จัดทำ LOST AND FOUND ประจำอาคาร
  9. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  21,500-27,950  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ