รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  9 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) หรือมาตรฐาน ISO9001 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๓          คะแนน

  คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙       คะแนน

  คะแนน TOEFL-ITP                        ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐      คะแนน

  คะแนน TOEFL-CBT                      ไม่ต่ำกว่า ๙๐        คะแนน

  คะแนน TOEIC                             ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐    คะแนน

  คะแนน MU GRAD Test                  ไม่ต่ำกว่า ๓๖       คะแนน

  คะแนน MU-ELT                           ไม่ต่ำกว่า ๕๖        คะแนน

  1. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  3. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  4. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  5. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  6. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมทั้งชี้บ่งสถานะ รวมถึงจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำข้อกำหนด (Specification) วิธีวิเคราะห์ (Analytical Procedure) และรายงานผลการทดสอบ (Analytical Report) ในการทดสอบแต่ละรายการ
  3. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation) และการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด (Cleaning Validation)
  4. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Stability Study)
  5. จัดทำแผนการดำเนินการประเมินคุณภาพซ้ำ (Retest schedule plan) พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนที่ได้จัดทำไว้
  6. ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิง (Reference Sample) รวมถึงจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
  7. จัดทำ จัดการ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ เช่น มาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) แบบฟอร์ม (Form) รายงานผลการทดสอบ (Analytical Report) และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เป็นระเบียบ พร้อมทั้งได้รับการบำรุงรักษาและสอบเทียบที่เหมาะสมอยู่เสมอ
  9. ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ