รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานบริหารจัดการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี

  ๓. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ  :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านสารบรรณ

  ด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านพิธีการและจัดเลี้ยง โดยมีหน้าที่ดังนี้

       ๑) จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผน

  กลยุทธ์ของสำนักงานคณบดี

       ๒) วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ

  งานบริหารจัดการ  รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ

  ตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

       ๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

       ๔) นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงาน

  ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

       ๕)  ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานบริหารจัดการ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน       

       ๖)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

       ๗)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    :    -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ  เดือนละ ๑๙,๕oo บาท

                               -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๒,๗๕o บาท

  (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๑๙๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๒๑๙
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ