รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  11 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์) หรือพักค้างคืนที่ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมได้
  5. สามารถประจำศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้
  6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการบริหาร มีความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ มีความอดทน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผนจัดสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกคณะฯ
  2. วางแผนบริหารจัดการ กำกับดูแล รายงานผลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบำรุงรักษา การบริการสถานที่ เป็นต้น
  3. วางแผนบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
  4. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบจองสถานที่ผ่านเว็บไซด์

   

  หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแผนที่ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
  ได้ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน ๑๙,๕oo บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  085-156-8599 คุณพัชรพร
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ