รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  26 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานในสายงานถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์)
  ๒. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ มาด้วย)
  ๓. สามารถถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายภาพทางการแพทย์ และในสตูดิโอได้เป็นอย่างดี
  ๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Bridge และ Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
  ๕. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามความเหมาะสม
  ๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  ๗. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  ๘. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายภาพทางการแพทย์ และในสตูดิโอ
  ๒. จัดแสง จัดไฟและมุมกล้อง
  ๓. ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Adobe Photoshop Lightroom
  ๔. ลงบันทึก Metadata ด้วยโปรแกรม Adobe Bridge และจัดเก็บไฟล์ภาพในระบบ
  ๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านการถ่ายภาพพื้นฐาน
  สอบปฏิบัติด้าน การถ่ายภาพทั่วไป การถ่ายภาพทางการแพทย์ และในสตูดิโอ
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. เงินเดือน ๑๙,๕oo บาท
  ๒. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8741
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :