รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เลขานุการคณะ/สถาบัน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  24 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    :    

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ตามที่ ก.พ.รับรอง

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง       

      วิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

  3.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

      มหาวิทยาลัย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปกครอง

    5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีสื่อสารได้ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) สำหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี้

  - IELTS (Academic Module)             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

                                                - TOEFL IBT (Internet Based)          ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

                                                - TOEFL – ITP                                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                                - TOEFL – CBT                                   ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

                                                  - TOEIC                                                ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                                  - MU GRAD Test                                ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

                                                  - MU ELT                                             ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

   

                                               ผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรอบรู้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน

  2. สามารถแปลงจากโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. มีความละเอียดรอบคอบ ในการวิเคราะห์ สรุป และแก้ไขในงานได้ดี

  4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์

       ตามที่กำหนดไว้

  5. มีความสามารถในการควบคุม วางแผนในการทำงาน แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

      สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

  6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ
                    วิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและงานอื่นๆ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :     

   1.เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างผู้บริหารกับงานต่าง ๆในสำนักงานผู้อำนวยการ

   2.จัดเตรียมและบริหารการประชุมที่สำคัญของสถาบันฯ    

   3.ร่างโครงการ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย

   4.กำกับ ดูแล วางแผน ติดตาม วิเคราะห์และพัฒนางานต่าง ๆในสำนักงานผู้อำนวยการ

   5.งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

                                                  1.พิจารณาจากประวัติ และคุณสมบัติ

                                                  2.สอบข้อเขียน

                                                  3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       : 19,500   บาท 

  เงินประจำตำแหน่ง              : 11,200   บาท

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศผลการสอบคัดเลือกตามไฟล์แนบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ