รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ตามเอกสารการประกาศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  24 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      :    

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์

  2.อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสมัครและไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  3.มีความรู้ความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการงบประมาณอย่างเหมาะสมกับ

     การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4.มีความรู้ในงานพัสดุ โดยรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุให้กับโครงการวิจัย/บริการวิชาการ

  5.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น

     และกฎหมายประมวลรัษฎากร

  6.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office  Microsoft  Excel

  7.มีความรู้เรื่องการจัดระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดทำข้อมูล สรุปและรายงานผลได้

  8.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ

     วิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  9.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

  - IELTS (Academic Module)                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

                                                  - TOEFL IBT (Internet Based)             ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

                                                  - TOEFL – ITP                                       ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                                  - TOEFL – CBT                                     ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

                                                  - TOEIC                                                 ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                                  - MU GRAD Test                                  ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

                                                  - MU ELT                                              ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

   

                                    ผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่พิจารณาใบสมัคร

                               10. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานมีจิตใจบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :   

   

  1.ทำหน้าที่ด้านการเงินของโครงการวิจัยและการให้บริการวิชาการจัดทำเอกสาร หลักฐาน การรับ –จ่ายเงิน การลงบันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน / งบการเงิน

  2. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :

                                                  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน        :  19,500  บาท 

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านเอกสารแนบไฟล์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ