รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี

  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดี

  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดเป็นระบบ สามารถแสดงผลการค้นคว้า ที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน

  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความทุ่มเท กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน

  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  8. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานพัสดุ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ และงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ของหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

  2. ดูแลและประสานงานระบบการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

  3. ดูแลการเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินของหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

  4. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจำงานวิจัย และให้คำปรึกษา อธิบายกฎระเบียบวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติด้านงานพัสดุ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในงานวิจัย 

  5. ดูแลประสานงานเรื่องทั่วไป และอบรม สัมมนา ของหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500 บาท และสวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ