รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ สด.๔๓ มาด้วย)
  3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์)
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการบริหาร มีความอดทน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
  6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณธต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลับ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
  8. หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
   ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
   ๕.๓ TOEFL-CBT ไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
   ๕.๔ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
   ๕.๕ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือ

  ๕.๖ MU ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนบริหารจัดการ กำกับดูแล รายงานผลที่เกี่ยวข้อง เช่น พัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบำรุงรักษา การบริการสถานที่ เป็นต้น
  2. ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอกภาควิชาฯ
  3. งานด้านเอกสารต่างๆ
  4. งานด้านการจัดประชุม เช่น จัดทำหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม จัดเตรียมงานประชุม จดบันทึกการประชุม เป็นต้น
  5. งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. การสอบปฏิบัติร่างเอกสารราชการ

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

     ปริญญาตรี เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท

   

   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ