รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาจิตวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  27 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์วิจัยที่นอกหนือจากการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเรียนรู้ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาขาพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาสุขภาพจิตหรือจิตเวช และหากผู้สมัครมีพื้นฐาน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1.  มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย

  2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

    - TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

    - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

    - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

    - MU GRAD Test 80 คะแนน

  3. มีประสบการณ์วิจัยที่นอกหนือจากการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

  4. มีพื้นฐานปริญญาตรีหรือโท ทางด้านจิตวิทยา สาขาพยาบาลจิตเวช หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

              1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

              2. ปฏิบัติควบคุมงานวิทยานิพนธ์

              3. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา

              4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

              5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

              6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก :   สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ