รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ ((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) )
 • จำนวน :
  15 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป

  ๒. มีพื้นฐานปริญญาตรีทางการพยาบาล  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

  ๓. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

  ๔. อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

  ๕. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

  ๖. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้                                              

                      - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                      - TOEFL IBT (Internet  Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                      - TOEFL – ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                      - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                      - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย ค้นคว้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ดังนี้

  -   สอบ สัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านการสอนสำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน

  (ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทดสอบสอนประมาณ ๑๕ นาที)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขั้นต่ำเดือนละ  ๒๖,๒๕o  บาท

  (และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสาขาวิชาชีพที่มีความขาดแคลนในอัตราคนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๑๙๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๒๑๙
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :