รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google form และสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เร็ว
  6. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  7. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เครื่องมือภายในหน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง โดยเน้นเครื่องมือทางด้าน Cell culture และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  2. ให้ข้อมูลการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยและถูกต้อง
  3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานและบริษัทต่างๆ เพื่อจัดอบรมการใช้เครื่องมือ ให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ และการซ่อมบำรุงดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือ
  5. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วยเครื่องมือวิจัยกลางของคณะฯ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ