รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองพัฒนาคุณภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงานตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประชุม
  2. มีใจรักบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดันได้
  3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในบางช่วงเวลาได้
  4. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑)               ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                    ๒)   ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการพัฒนาคุณภาพจากองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                    ๓)   ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

                    ๔)   ดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                    ๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ