รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  2
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือพาณิชศาสตร์ สาขาการบัญชี 

   ๒. มีหนังสือรับรองการทำงานด้านพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

   ๓. มีความสามารถด้านพิมพ์ดีด โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พื้นฐาน MS-WORD, MS-EXCEL, MS-POWERPOINT และ INTERNET

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า หาวัสดุ, ครุภัณฑ์, งานจ้างบริการ,งานเช่า,งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีการตาม พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ  กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  ๒. บันทึกข้อมูลการจัดหาพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

  ๓.  จัดทำเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ เสนอหัวหน้างาน และผู้มีอำนาจอนุมัติ

  ๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับบริการ และบริษัท/ห้าง/ร้าน

  ๕. จัดหาผู้เสนอราคา และต่อรองราคาพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

  ๖. จัดทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง, สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

  ๗. จัดทำเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการฯเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุ และตรวจรับ

  ๘. จัดทำเอกสารการตรวจรับพัสดุ

  ๙. จัดทำเอกสารฎีกาส่งให้กับงานการเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้รับจัดหา

  ๑๐. ร่างหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  ๑๑. พัฒนาระบบงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

  ๑๒ ดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของงาน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

  ๑๑. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการควบคุมสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

  ๒. สอบด้านพิมพ์ดีด โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :