รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานศาลายา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี

  3. มีใจบริการ (service mind) และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective  communication)

  4. สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

  5. หากมีประสบการในการทำงานเกี่ยวกับการศึกษาหรือการประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ประสานงานด้านธุรการและบริกรการศึกษา

  2. ประสานงานด้านกิจการนักศึกษา

  3. ประสานงานเรื่องการลงทะเบียนและการประเมินผลการศึกษา

  4. ประสานงานกับหลักสูตร/ภาควิชาต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500 บาท และสวัสดิการ ตามประกาศฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ