รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร (งานเทคนิคและปฏิบัติการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
  4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCad และ Visio ได้
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ควบคุมดูแลและออกแบบเครือข่าย แบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงและระบบเครือข่ายแบบใช้สายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ และระบบสาธารณูปโภคภายในคณะฯ
  2. ควบคุมดูแลและกำกับพนักงานจ้างภายนอก (Outsource) ในการดำเนินงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทุกระบบ อาคารสถานที่และครุภัณฑ์สำนักงาน ในการปฏิบัติงานซ่อมแซม เสริมสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับทุกภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ
  3. ออกแบบและจัดทำรายละเอียดข้อกำหนด (Specification) ให้คำปรึกษา พัฒนา ซ่อมแซม เสริมสร้างปรับปรุง งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบ access control ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ให้กับระบบสารสนเทศภายในคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านระบบเครือข่าย Network พื้นฐาน, สายสัญญาณใยแก้วนำแสงและสายสัญญาณเคเบิ้ล UTP, ระบบไฟฟ้า
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ)
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :