รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  14 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะมาปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาด้านการบริหารจัดการ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  4. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
  2. ด้านเลขานุการ การกลั่นกรองงาน การจัดการดูแลระบบ e-document
  3. ด้านบริหารจัดการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4. ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบเว็บไซต์ ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  5. ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง และอื่นๆ
  6. ด้านการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการระบบ e-learning ของรายวิชาต่างๆ
  7. ด้านบริหารจัดการทั่วไป
  8. ด้านอื่นๆ ตามนโยบายของหน่วยงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ : ด้านความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  สอบสัมภาษณ์ : ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 22,750 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ