รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิบัญชีศาสตรบัณฑิต
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  5. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำงบประมาณการภาระผูกพันเงินปันผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับจนถึงเกษียณอายุงาน
  2. ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ, ลูกจ้างประจำเงินงบ,พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ส่วนงาน), พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) ก่อนนำเข้าระบบ SAP
  3. ตรวจสอบและนำข้อมูลค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำเงินงบ, พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) ก่อนนำเข้าระบบ SAP
  4. ตรวจสอบและนำข้อมูลค่าสมัคร Internet Account สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในแต่ละปี ก่อนนำเข้าระบบ SAP
  5. ตรวจสอบข้อมูลการหักค่าที่จอดรถยนตร์บุคลากรที่มีสิทธจอดรายเดือน และตรวจสอบข้อมูลผู้ขอยกเลิกพื้นที่จอดรถยนตร์บุคลากร ด้วยสาเหตุต่างๆ ก่อนนำเข้าระบบ SAP
  6. เบิกเงินชดเชยพนักงาน
  7. จัดทำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
  8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ทางด้านบัญชี
  สอบปฏิบัติ : การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านบัญชี

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-6926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ