รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์)
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
  • สังกัด :
    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • ปฏิบัติงาน :
    ภาควิชามนุษยศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร :
    31 มกราคม 2562
  • ปิดรับสมัคร :
    31 มีนาคม 2562
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ปริญญาเอก
  • ประสบการณ์ :
    ประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย (เช่น งานนำเสนอ และบทความตีพิมพ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :
    1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาปรัชญา เน้นปรัชญาตะวันตก หากมีความเชี่ยวชาญเจาะจงสาขาวิชาย่อยของปรัชญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

    - IELTS (Academic Module)6

    - TOEFL IBT Internet Based) 79

    - TOEFL ITP 550

    - TOEFL CBT213

    - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

    3. มีความสมัครใจหรือความพร้อมที่จะสอนและวิจัยในลักษณะข้ามสาขาวิชาในประเด็นที่เป็นการประยุกต์กับสังคมศาสตร์ ประเด็นในบริบทสมัยใหม่ (เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือการบริหารจัดการองค์การ)

    4. ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย (เช่น งานนำเสนอ และบทความตีพิมพ์)            จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
    ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    IELTS(Academic Module)
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    6
    TOEFL IBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    79
    TOEFL ITP
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    550
    TOEFL CBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    213
    MU GRAD Test
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    80
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    หลักเกณฑ์การคัดเลือก

              รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

              รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

    การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

              รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                                 การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    อัตราเงินเดือน   31,500.- บาท

    สวัสดิการประกันสังคม

  • หมายเหตุ :
    -
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    02-8002840-60 ต่อ 1006
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :