รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุตั้งแต่ 20 - 30 ปี 
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นต้น
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี
  6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มี และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยระหว่างการผลิต
  2. เป็นผู้จัดเตรียมสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาและวิจัย รวมทั้งระหว่างการผลิต
  3. รับมอบหมายงานเพื่อดำเนินการจัดการเก็บข้อมูลความคงสภาพ ลักษณะทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะอันสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กำลังพัฒนา ทั้งรูปแบบสารที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ระหว่างการผลิตและในรูปแบบ Finish product และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินหรือพัฒนาในลำดับต่อไป หรือที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  4. ช่วยเป็นผู้ประเมินด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality control) และการควบคุมคุณภาพระหว่างผลิต (In process control)
  5. ผู้ช่วยทำความสะอาดครุภัณฑ์การวิจัยและพัฒนา และการผลิต เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละครั้ง
  6. เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ