รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  27 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง/ชาย (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุตั้งแต่ 20-35 ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งการเขียน ฟัง พูด อ่าน ได้ดีมาก และภาษาอังกฤษ ได้พอใช้ 

  5.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft office และมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลทาง internet ได้เป็นอย่างดี

  6.มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและเรียนรู้การใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น illustrate และ photoshop ได้

  7.มีความสามารถในงานพื้นฐานของนักประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนข่าว  บทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ สารคดี ทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์  ทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทภาพเคลื่อนไหว (วีดีทัศน์) ให้น่าสนใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

  8.มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  9.มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  10.เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ได้ด้วยตนเอง และเป็นทีม

  11.สามารถทำงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้ ในกรณีที่จำเป็น

  12.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ เช่น ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ

  13.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานภายใต้ความกดดัน ให้ทันตามกำหนดการได้

  14. มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานที่ดี และมีใจรักงานบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ทำหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ควบคุม ดูแล และดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  2.รับผิดชอบในการประสานงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

  3.บริหารดูแล พัฒนา ออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทย และอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ website , email และ social media ขององค์กร เป็นต้น

  4.เขียน รวบรวม พัฒนา ออกแบบ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้แก่ newsletter , magazine ,  brochure เป็นต้น

  5.รับผิดชอบดูแลจัดทำข้อมูลสำหรับ website ของคณะฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้ข้อมูลมีความทันสมัย และออกแบบการจัดรูปแบบ website ให้มีความเหมาะสม

  6.จัดทำวีดีทัศน์แนะนำคณะฯ และวีดีทัศน์สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ

  7.ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประชุมของงานที่รับผิดชอบ

  8.จัดทำฐานข้อมูล และ update ข้อมูลในงานที่รับผิดชอบ

  9.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานประจำปี และการจัดทำสรุปกิจกรรมของคณะฯ ทุก 6 เดือน

  10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ