รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดประชุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (กรุณาแนบผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านจดหมายทางราชการ และการรับ-ส่ง email
  2. สอบปฏิบัติ : ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office)
  3. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งก่อนงานและหลังงานประชุมต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์
  2. จัดทำตารางกำหนดการจัด IDC เพื่อแจ้งกรมวิชาการคณะฯ
  3. ติดต่อภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อขอหัวข้อและชื่อผู้อภิปราย
  4. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งหนังสือไปยังผู้ร่วมอภิปราย
  5. ประสานงานกับภาควิชาต่างๆ เรื่องโปสเตอร์งานประชุม และติดต่อ/ตรวจสอบประสานงานกับสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตและประชาสัมพันธ์
  6. ปฏิบัติงานหน้างานประชุมต่างๆ และจัดเตรียมลงทะเบียนประชุมต่างๆ 
  7. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในการ set up และประสานงานอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่วัดพื้นตำแหน่ง booth ต่างๆ 
  8. ดำเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการบริการวิชาการของงานวิชาการ IO-01
  (ครั้งที่ 1 ให้ความคิดเห็น)
  9. ดำเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการบริการวิชาการของงานวิชาการ IO-01
  (ครั้งที่ 2 อนุมัติในระบบ SAP)
  10. ดำเนินการสรุปข้อมูลปิดโครงการบริการวิชาการของงานวิชาการ IO-02
  (ปิดโครงการในระบบ SAP)
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ