รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1.  มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  2.  มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอกในระดับชาติหรือ  

      นานาชาติ

  3.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

    - TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

    - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

    - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

    - MU GRAD Test 80 คะแนนช

  คุณสมบัติทั่วไป

                1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย

  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

               1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง          

                  2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค.  กำหนด

                  3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

                  4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

                  5. เป็นบุคคลล้มละลาย

                  6. เคยถูกจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท

                     หรือความผิดลหุโทษ

                  7. เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

                      เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

                  8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

               9. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  7
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  95
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  587
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

           1.  สอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก)

            2.  ให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

            3.  ผลิตบทความทางวิชาการและ/หรืองานวิจัยในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดจน

                ดำเนินการให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

            4. ร่วมดำเนินงานบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนงานบริการทางวิชาการอื่นๆ

                ตามภาระงานของหลักสูตร

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก :   สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน:  31,500

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :