รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  25 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  4. อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป
  5. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนน

        ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   -IELTS (Academic Module)              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๓ 

  -TOFEL IBT (Internet Based)           คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๒๙    

  -TOFEL-ITP                                   คะแนน ไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐   

  -TOEFL-CBT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๙๐

  -TOEIC                                         คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๔๐๐

  - MU GRAD Test                            คะแนน ไม่ต่ำกว่า         ๓๖

  - MU-ELT                                      คะแนน ไม่ต่ำกว่า         ๕๖

  หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโดยทั่วไป มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำ ประสานงาน รายงานหรือแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดการ/ประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ รวบรวม จัดทำข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ  พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - คัดเลือกจากใบสมัคร

  - สอบข้อเขียนความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ

  -  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐  บาท  

 • หมายเหตุ :
  อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2889 5315-9 ต่อ1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ