รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน สังกัด งานคลัง สำนักงานคณบดี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลัง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือด้านอื่นๆที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ Internet
  4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  6. อายุไม่เกิน 35 ปี ณวันที่สมัคร
  7. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำระบบบัญชี กองทุนสวัสดิการคณะฯ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP
  2. ดูแลตรวจสอบยอดเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์และในระบบกระทบยอดรายการตาม statement (ERP-AP)
  3. ติดต่อธนาคารในการฝาก-ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์
  4. จัดทำฎีกาเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ระบบ ERP
  5. จัดทำทะเบียนคุมฎีกานำส่งเงินเดือน
  6. จัดทำหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ติดตามทวงถามลูกหนี้ เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน Statement ตามสิทธิที่เบิกจัดส่งกรมบัญชีกลาง สิทธิรัฐวิสาหกิจ สิทธิกองทุนประกันสังคม
  8. ตรวจสอบใบเสร็จ ข้อมูลการับเงินผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของระบบ รพ. บันทึกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบขอเบิกค่ารักพยาบาลผ่านระบบ E-Claim (โปรแกรมสำเร็จรูประบบออนไลน์) กับสิทธิกรมบัญชีกลางและสิทธิอปท.และทำใบขอเบิกเงินผ่านระบบ CSMBS (โปรแกรมสำเร็จรูป) ให้กับสิทธิกทม.
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           (50 คะแนน)                  2) สอบสัมภาษณ์                          (50 คะแนน)

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  การรักษาพยาบาล : ประกันสังคม

  ได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับบุคลากรภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :