รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน สังกัด งานสวัสดิการและสังคม รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการเงินและสวัสดิการสังคม รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือด้านอื่นๆที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office  และ Internet
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลราชการได้ เช่น วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฯลฯ
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  6. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  7. อายุไม่เกิน 35 ณวันที่สมัคร
  8. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาลและออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในทุกประเภทของการชำระเงินทั้งประเภทชำระเงินเองและผู้ป่วยสิทธิเครดิตต่างๆที่มีการชำระส่วนเกินในการรักษาแต่ละครั้ง
  2. ทำการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลในแบบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลสิทธิกรมบัญชีกลาง กทม. อปท. การทางพิเศษ การบินไทย นักศึกษา ประกันสังคม เพื่อให้สำหรับทำเรื่องตั้งเบิกต่อไป
  3. รับและจ่ายเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส่งกับหน่วยงานภายนอกทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกประเภทสิทธิการชำระเงิน
  4. สรุปยอดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในแลผู้ป่วยฝากเลี้ยงทุกวันพุธ เพื่อลดการค้างชำระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน โดยการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่ารักษาให้กับผู้ป่วยทุกสัปดาห์โดยทำการตัดยอดค่ารักษาทุกวันพฤหัสบดี
  5. สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระประจำวันทุกสิทธิการรักษา
  6. การนำเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีธนาคารในทุกวันทำการวันละ 2 รอบ
  7. ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่มารับบริการในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1) สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์              50 คะแนน)                   2)สอบสัมภาษณ์              (50 คะแนน)

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :