รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ มาด้วย)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง และงานบริหารงานอาคารสถานที่
  4. มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านการอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน และการควบคุมระบบภายในอาคาร (แสดงหลักฐานประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office
  6. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ควบคุมระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์สื่อสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง

  ระบบลิฟต์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

  ๒. ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สาธารณูปโภค

  ระบบปรับอากาศ ฯลฯ สามารถแก้ไขปัญหางานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

  ๓. ควบคุม การทำงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้ได้มาตรฐาน

  มีความปลอดภัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  ๔. บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ให้พร้อมดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  ให้เป็นตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

  ๕. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อจัดทำรายงานและดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้

  ๖. ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

  - คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท       

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ