รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในประเทศ/ต่างประเทศ สาขาสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ

  พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา หากมีพื้นฐานสาธารณสุข/พยาบาลศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๒.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
   ๒.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

  ๒.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
  ๒.๔ TOEFL- CBT ไม่ตำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
  ๒.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานสอน
  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
  3. งานวิจัย
  4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

  ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

  ๓. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   ๓๒,๔๕๐ บาท

   

  การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :