รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  5 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการใช้งานเครื่อง HPLC หรือ LC-MS/MS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณยาในพลาสมาเพื่อการศึกษาชีวสมมูล และการวิเคราะห์ปริมาณยาในสิ่งส่งตรวจ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิกอื่นๆ ด้วยเครื่องมือ LC-MS/MS
  2. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์
  3. เตรียมตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค LC-MS/MS ประมวลผลการวิเคราะห์ คำนวณค่าทางสถิติและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ โดยการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและนักศึกษา รวมถึงตอบปัญหา และชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น จัดทำเอกสารคุณภาพ ดูและความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ